Burmistrz Rzgowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze-podinspektora ds. utrzymania czystości

Załącznik do Zarządzenia Nr 275 / 2017
Burmistrza Rzgowa
z dnia 27 października 2017 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
PODINSPEKTORA DS. UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I GOSPODARKI ODPADAMI
 
Burmistrz Rzgowa
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze -
 
podinspektora ds. utrzymania czystości i gospodarki odpadami
………………………………………
(nazwa stanowiska pracy)

 

w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac 500 – lecia 22, 95 – 030 Rzgów

……………………………………………

(nazwa i adres jednostki)

Data publikacji oferty: 27.10.2017 r.

Data ważności oferty: 14.11.2017 r.

 

I. Nazwa i adres jednostki:                        Urząd Miejski w Rzgowie,

                                                                    Plac 500 – lecia 22, 95 – 030 Rzgów

II. Nazwa stanowiska pracy:                      podinspektor ds. utrzymania czystości i gospodarki odpadami

               

III. Wymagania:

1.Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) nieposzlakowana opinia;

5) co najmniej wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na przedmiotowym stanowisku i co najmniej 3 – letni staż pracy, lub

wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na przedmiotowym stanowisku (preferowane kierunki w szczególności: ochrona środowiska, gospodarka odpadami, prawo, administracja, zarządzanie środowiskiem);

6) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku podinspektora ds. utrzymania czystości i gospodarki odpadami.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów wynikających z ustaw:

- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289),

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) - dział III i IV,

-ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875),

- ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1764),

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257);

2) mile widziana umiejętność obsługi programów komputerowych:

GOMiG – odpady,

KSZOB – system księgowości zobowiązań,

Egzekucje - system zarządzania wierzytelnościami;

3) mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej;

4) umiejętność obsługi komputera, w tym pakietów biurowych w zakresie edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego (w tym MS Office) oraz obsługi urządzeń biurowych (urządzenie wielofunkcyjne, faks, itp.), systemu informacji prawnej;

5) mile widziana znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności samorządu szczebla gminnego;

6) umiejętność dobrej organizacji pracy, zarządzania informacją, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, odpowiedzialność, kreatywność, dyspozycyjność, komunikatywność, odporność na stres;

7) gotowość podjęcia zatrudnienia w miesiącu grudniu 2017 r.

 

Wymagania dodatkowe zostaną przez Komisję Konkursową zweryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na stanowisku podinspektora ds. utrzymania czystości i

gospodarki odpadami będzie należało:

1. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku, a w szczególności:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

2) współudział w opracowywaniu potrzebnych dokumentów, projektów uchwał wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja;

3) dokonywanie kontroli stanu sanitarno - porządkowego mającego wpływ na środowisko naturalne, likwidowanie dzikich wysypisk;

4) kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzgów przez właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorców i podejmowanie działań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

2. realizacja zadań w zakresie gospodarki odpadami, a w szczególności:

1) prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Rzgów;

2) współudział w opracowywaniu potrzebnych dokumentów, projektów uchwał w zakresie wynikającym z ustawy w sprawach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz stała ich weryfikacja;

3) planowanie i realizacja budżetu w zakresie zadań wynikających z zakresu czynności na stanowisku;

4) współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;

5) przeprowadzanie kontroli z zakresu prawidłowej gospodarki odpadami na terenie Gminy, w tym przestrzegania zakazu palenia śmieci;

6) przygotowywanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań, informacji i analiz dot. gospodarowania odpadami komunalnym;

7) przygotowywanie i aktualizowanie informacji podlegających umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie wykonywanych zadań;

8) współudział w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;

9) opracowywanie wniosków i współdziałanie z odpowiednimi komórkami w Urzędzie w ich opracowaniu w celu pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych;

10) planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami;

11) prowadzenie kampanii edukacyjno - informacyjnej wśród mieszkańców;

12) realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

3. realizacja zadań w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności:

1) prowadzenie postępowań związanych z określeniem w drodze decyzjiwysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenie postępowań w przedmiocie nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2) obsługa systemów informatycznych do zarządzania gospodarką odpadami i opłatami z tego tytułu;

3) przyjmowanie i sprawdzanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4) stała aktualizacja bazy danych właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi;

5) ewidencjonowanie, księgowanie i egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

6) terminowe i zgodne z przepisami prowadzenie wszelkiego rodzaju dokumentacji oraz akt podatkowych;

7) systematyczna analiza należności poprzez uzgodnienia sald księgowych i sporządzanie zestawień zaległości, należności, wpłat oraz zwrotów nadpłat;

8) kontrola terminowości dokonywanych przez podatników wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

9) prowadzenie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym wystawianie, ewidencjonowanie i przesyłanie upomnień i wezwań do zapłaty, tytułów wykonawczych, kontrola realizacji tytułów wykonawczych.

4. realizacja zadań w zakresie gospodarki nieczystościami płynnymi, a w szczególności:

1) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zawartych umów na wywóz nieczystości płynnych;

2) nadzór nad sprawozdawczością przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Rzgów;

3) prowadzenie postępowań związanych ze zgłoszeniem eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków;

4) przeprowadzanie kontroli z zakresu wykonywania obowiązku usuwania nieczystości ciekłych wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

 V. Warunki pracy na danym stanowisku:

1) miejsce pracy: Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 500 - lecia 22, 95-030 Rzgów.

Budynek piętrowy, przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Oferta pracy dostępna dla osób niepełnosprawnych;

2) Wymiar czasu pracy: 1 etat - pełen wymiar czasu pracy.

Liczba godzin pracy w tygodniu: podstawowy system czasu pracy, tj. 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5 – dniowym tygodniu pracy w przyjętym jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym;

3) rodzaj zatrudnienia: pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony lub nieokreślony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy;

4) rodzaj pracy: praca posiada charakter administracyjno – biurowy, polega na ścisłej współpracy z innymi pracownikami i bezpośrednim kontakcie z interesantami;

5) stanowisko pracy wyposażone w sprzęt komputerowy, odpowiednie oświetlenie, biurko, szafy, telefon;

6) pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy.

 

 VI.  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż  6%.

 

VII. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

2) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

3) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

4) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;

6) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku podinspektora ds. utrzymania czystości i gospodarki odpadami (praca przy komputerze);

7) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na stanowisku podinspektora ds. utrzymania czystości i gospodarki odpadami (świadectwa ukończenia szkoły średniej, dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczeń, certyfikatów ukończonych kursów, szkoleń);

8) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy - kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia np. zaświadczeń o zatrudnieniu (kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy przedkładane obowiązkowo, jeżeli kandydat nie posiada wyższego wykształcenia);

9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.);

10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu  rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

 

Oświadczenia, kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

Kserokopie dokumentów kandydat poświadcza za zgodność z oryginałem opatrując je własnoręcznym podpisem i datą.

 

VIII. Sposób, termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. utrzymania czystości i gospodarki odpadami

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2017 r. do godz. 17.00,

w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500 – lecia 22, 95 – 030 Rzgów,

lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 500 - lecia 22, 95 – 030 Rzgów.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Rzgowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. utrzymania czystości i gospodarki odpadami przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Rzgowa, na podstawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Rzgowie oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rzgów – wprowadzonego Zarządzeniem Nr 143/2016 Burmistrza Rzgowa z dnia 13 września 2016 roku (Regulamin naboru dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie (http://bip.rzgow.pl) oraz w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac 500 - lecia 22, 95 – 030 Rzgów).

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. utrzymania czystości i gospodarki odpadami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w zakresie wskazanym w ogłoszeniu. O jej terminie kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Rzgowie - pok. 34 oraz telefonicznie pod nr 42 – 214 – 12 – 10 wew. 124. Informacji udziela: Katarzyna Berczak – Lato.

 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. utrzymania czystości i gospodarki odpadami będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie (http://bip.rzgow.pl) w zakładce „Menu podmiotowe” – „Nabór na wolne stanowiska pracy” oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac 500 - lecia 22, 95 – 030 Rzgów.

 

  

                                                                                       Burmistrz Rzgowa

                                                                                    /-/ Mateusz Kamiński


powrót...
Informacja wytworzona przez Katarzyna Berczak-Lato dnia 27.10.2017
Opublikowana przez Michał Sowa dnia 27.10.2017 12:07. Wygasa 31.12.2017 00:00. Odsłon 33527
Początek strony