Burmistrz Rzgowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. zamówień publiczny

Załącznik do Zarządzenia Nr 30 / 2018
Burmistrza Rzgowa
z dnia 23 marca 2018 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
- PODINSPEKTORA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I INWESTYCJI
 
Burmistrz Rzgowa
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze -
 
podinspektora ds. zamówień publicznych i inwestycji
…………………………………………
(nazwa stanowiska pracy)
 
w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac 500 – lecia 22, 95 – 030 Rzgów
……………………………………………
(nazwa i adres jednostki)

 

Data publikacji oferty: 23.03.2018 r.
Data ważności oferty: 11.04.2018 r.

 

I. Nazwa i adres jednostki:                        Urząd Miejski w Rzgowie,

                                                                    Plac 500 – lecia 22, 95 – 030 Rzgów

II. Nazwa stanowiska pracy:                      podinspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji

 

               

III. Wymagania:

1.Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) nieposzlakowana opinia;

5) co najmniej wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na przedmiotowym stanowisku i co najmniej 3 – letni staż pracy, lub

wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na przedmiotowym stanowisku;

6) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku podinspektora ds. zamówień publicznych i inwestycji.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) ukończone studia podyplomowe, kursy, szkolenia z zakresu zamówień publicznych;

2) znajomość przepisów wynikających z ustaw:

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.);

3) doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z przeprowadzaniem postępowań z zakresu zamówień publicznych;

4) mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej;

5) umiejętność obsługi komputera, w tym pakietów biurowych w zakresie edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego (w tym MS Office) oraz obsługi urządzeń biurowych (urządzenie wielofunkcyjne, faks, itp.), systemu informacji prawnej;

6) prawo jazdy kat. B;

7) mile widziana znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności samorządu szczebla gminnego;

8) umiejętność dobrej organizacji pracy, zarządzania informacją, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, odpowiedzialność, kreatywność, dyspozycyjność, komunikatywność, odporność na stres;

9) gotowość podjęcia zatrudnienia w miesiącu: kwiecień, maj 2018 r.

 

Wymagania dodatkowe zostaną przez Komisję Konkursową zweryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na stanowisku podinspektora ds. zamówień publicznych i inwestycji będzie należało w szczególności:

1) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków i terminów wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzenie protokołów z postępowań, archiwizacja dokumentacji po zakończeniu postępowania;

2) wykonywanie czynności doradczych na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

3) udzielanie wyjaśnień i informacji pracownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Rzgowie w zakresie przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych, a także udzielanie pomocy pracownikom w zakresie opracowywania przez nich dokumentów niezbędnych do przeprowadzania postępowań;

4) współpraca przy opracowywaniu wieloletnich i rocznych propozycji planu inwestycyjnego;

5) współpraca z wykonawcami umów;

6) współpraca z innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego, a w szczególności uczestnictwo w naradach koordynacyjnych;

7) współdziałanie z wykonawcami w zakresie gromadzenia materiałów niezbędnych do sporządzania obowiązującej sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych i inwestycji;

8) po zakończeniu inwestycji przekazywanie do Referatu Budżetu i Finansów środków trwałych (PT i OT);

9) współpraca z przedstawicielami jednostek podległych Gminie Rzgów w zakresie planowanych inwestycji;

10) archiwizacja i porządkowanie dokumentacji kosztorysowej oraz prowadzenie korespondencji Referatu Inwestycji;

11) współpraca z pozostałymi pracownikami Referatu Inwestycji i innych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Rzgowie przy realizacji zadań wspólnych wykraczających poza zakres podstawowych obowiązków.

 

V. Warunki pracy na danym stanowisku:

1) miejsce pracy: Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 500 - lecia 22, 95-030 Rzgów.

Budynek piętrowy, przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Oferta pracy dostępna dla osób niepełnosprawnych;

2) Wymiar czasu pracy: 1 etat - pełen wymiar czasu pracy.

Liczba godzin pracy w tygodniu: podstawowy system czasu pracy, tj. 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5 – dniowym tygodniu pracy w przyjętym jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym;

3) rodzaj zatrudnienia: pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony lub nieokreślony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy;

4) rodzaj pracy: praca posiada charakter administracyjno – biurowy, polega na współpracy z innymi pracownikami i bezpośrednim kontakcie z interesantami, wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi na wskazanym stanowisku pracy;

5) stanowisko pracy wyposażone w sprzęt komputerowy, odpowiednie oświetlenie, biurko, szafy, telefon;

6) pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy.

 

VI.  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż  6%.

 

VII. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

2) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

3) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

4) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;

6) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku podinspektora ds. zamówień publicznych i inwestycji (praca przy komputerze);

7) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na stanowisku podinspektora ds. zamówień publicznych i inwestycji (świadectwa ukończenia szkoły średniej, dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczeń, certyfikatów ukończonych kursów, szkoleń);

8) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy - kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia np. zaświadczeń o zatrudnieniu (kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy przedkładane obowiązkowo, jeżeli kandydat nie posiada wyższego wykształcenia);

9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.);

10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu  rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

 

Oświadczenia, kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

Kserokopie dokumentów kandydat poświadcza za zgodność z oryginałem opatrując je własnoręcznym podpisem i datą.

 

VIII. Sposób, termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. zamówień publicznych i inwestycji

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00,

w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500 – lecia 22, 95 – 030 Rzgów,

lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 500 - lecia 22, 95 – 030 Rzgów.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Rzgowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. zamówień publicznych i inwestycji przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Rzgowa, na podstawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Rzgowie oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rzgów – wprowadzonego Zarządzeniem Nr 143/2016 Burmistrza Rzgowa z dnia 13 września 2016 roku (Regulamin naboru dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie (http://bip.rzgow.pl) oraz w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac 500 - lecia 22, 95 – 030 Rzgów).

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. zamówień publicznych i inwestycji zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w zakresie wskazanym w ogłoszeniu. O jej terminie kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Rzgowie - pok. 34 oraz telefonicznie pod nr 42 – 214 – 12 – 10 wew. 124. Informacji udziela: Katarzyna Berczak – Lato.

 

 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. zamówień publicznych i inwestycji będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie (http://bip.rzgow.pl) w zakładce „Menu podmiotowe” – „Nabór na wolne stanowiska pracy” oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac 500 - lecia 22, 95 – 030 Rzgów.

 

                                                                                       Burmistrz Rzgowa

                                                                                    /-/ Mateusz Kamiński


powrót...
Informacja wytworzona przez Mateusz Kamiński dnia 23.03.2018
Opublikowana przez Michał Sowa dnia 23.03.2018 15:25. Wygasa 30.06.2018 00:00. Odsłon 36199
Początek strony