Burmistrz Rzgowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze–inspektora ds. Rozwoju i Promocji Gmin

Załącznik do Zarządzenia Nr 283 / 2017
Burmistrza Rzgowa
z dnia 8 listopada 2017 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
INSPEKTORA DS. ROZWOJU I PROMOCJI GMINY
 
Burmistrz Rzgowa
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze -
 
inspektora ds. Rozwoju i Promocji Gminy
…………………………………………..
(nazwa stanowiska pracy)

 

w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac 500 – lecia 22, 95 – 030 Rzgów
…………………………………………….
(nazwa i adres jednostki)

Data publikacji oferty: 08.11.2017 r.

Data ważności oferty: 24.11.2017 r.

 

I. Nazwa i adres jednostki:                        Urząd Miejski w Rzgowie,

                                                                    Plac 500 – lecia 22, 95 – 030 Rzgów

II. Nazwa stanowiska pracy:                      inspektor ds. Rozwoju i Promocji Gminy

               

III. Wymagania:

1.Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) nieposzlakowana opinia;

5) wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na przedmiotowym stanowisku;

6) co najmniej 3 – letni staż pracy;

7) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora ds. Rozwoju i Promocji Gminy.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów wynikających z ustaw:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875),

- ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1764),

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922),

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257);

2) znajomość:

- Strategii Rozwoju Gminy Rzgów,

- Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego – w zakresie związanym z zadaniami wykonywanymi na stanowisku,

- Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego – w zakresie związanym z zadaniami wykonywanymi na stanowisku;

3) mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej;

4) mile widziana znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności samorządu szczebla gminnego;

5) umiejętność obsługi komputera, w tym pakietów biurowych w zakresie edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego (w tym MS Office) oraz obsługi urządzeń biurowych (urządzenie wielofunkcyjne, faks, itp.), systemu informacji prawnej;

6) znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym;

7) prawo jazdy kat. B;

8) umiejętność dobrej organizacji pracy, zarządzania informacją, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, odpowiedzialność, kreatywność, dyspozycyjność, komunikatywność, odporność na stres;

9) gotowość podjęcia zatrudnienia w miesiącu grudniu 2017 r.

 

Wymagania dodatkowe zostaną przez Komisję Konkursową zweryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na stanowisku inspektora ds. Rozwoju i Promocji Gminy

będzie należało prowadzenie spraw związanych z kreowaniem rozwoju Gminy i jej promocją na zewnątrz, a w szczególności:

1)       dotyczących opracowania programów gospodarczych, w tym wykonania prac studialnych i prognostycznych;

2)       dotyczących analizowania i diagnozowania zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze Gminy i gmin sąsiednich;

3)       organizowanie współpracy Gminy z zagranicą;

4)       organizowanie współpracy ze stowarzyszeniami, których Gmina jest członkiem;

5)       organizowanie współpracy z gminami partnerskimi;

6)       udział w prezentacjach, targach gospodarczych i inwestycyjnych;

7)       koordynowanie aktualizacji i realizacji Strategii Rozwoju Gminy Rzgów, wykonywanie czynności związanych z monitorowaniem realizacji Strategii;

8)       obsługa informacyjno – merytoryczna Rzgowskiej Rady Biznesu;

9)       koordynacja „Programu mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców”;

10)   opracowywanie i realizacja projektów z zakresu promocji;

11)   koordynowanie opracowywania wydawnictw promujących Gminę;

12)   zakup, ewidencjonowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych;

13)   udział w targach, prezentacjach oraz innych wydarzeniach promocyjnych o charakterze turystycznym, kulturalnym i gospodarczym;

14)   prowadzenie dokumentacji dotyczącej objęcia przez Burmistrza Rzgowa patronatu honorowego nad wydarzeniem;

15)   współpraca z innymi organami, stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami w celu podejmowania wspólnych przedsięwzięć promocyjnych;

16)   współorganizowanie imprez, uroczystości promujących Gminę;

17)   promocja w środkach masowego przekazu podejmowanych działań;

18)   prowadzenie obsługi informacyjno-merytorycznej inwestorów, w szczególności:

a)       informowanie inwestorów o terenach inwestycyjnych,

b)       prowadzenie Rzgowskiej Bazy Terenów Inwestycyjnych,

c)       promocja gospodarcza Gminy, przygotowanie oferty inwestycyjnej Gminy, rozpowszechnianie informacji o możliwościach inwestowania na jej terenie;

19)   aktualizowanie informacji na stronie internetowej w zakresie powierzonych zadań;

20)   przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w zakresie powierzonych obowiązków;

21)   sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji z zakresu realizowanych zadań.

 

V. Warunki pracy na danym stanowisku:

1) miejsce pracy: Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 500 - lecia 22, 95-030 Rzgów.

Budynek piętrowy, przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Oferta pracy dostępna dla osób niepełnosprawnych;

2) Wymiar czasu pracy: 1 etat - pełen wymiar czasu pracy.

Liczba godzin pracy w tygodniu: podstawowy system czasu pracy, tj. 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5 – dniowym tygodniu pracy w przyjętym jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym;

3) rodzaj zatrudnienia: pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony lub nieokreślony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy;

4) rodzaj pracy: praca na samodzielnym stanowisku pracy, praca posiada charakter administracyjno – biurowy, polega na ścisłej współpracy z innymi pracownikami i bezpośrednim kontakcie z interesantami, wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi na wskazanym stanowisku pracy;

5) stanowisko pracy wyposażone w sprzęt komputerowy, odpowiednie oświetlenie, biurko, szafy, telefon;

6) pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy.

 

 VI.  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż  6%.

  

VII. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

2) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

3) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

4) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;

6) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora ds. Rozwoju i Promocji Gminy (praca przy komputerze);

7) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na stanowisku inspektora ds. Rozwoju i Promocji Gminy (dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczeń, certyfikatów ukończonych kursów, szkoleń);

8) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy - kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia np. zaświadczeń o zatrudnieniu;

9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.);

10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu  rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

 

Oświadczenia, kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

Kserokopie dokumentów kandydat poświadcza za zgodność z oryginałem opatrując je własnoręcznym podpisem i datą.

 

VIII. Sposób, termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze – inspektora ds. Rozwoju i Promocji Gminy”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2017 r. do godz. 15.00,

w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500 – lecia 22, 95 – 030 Rzgów,

lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 500 - lecia 22, 95 – 030 Rzgów.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Rzgowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Dodatkowe informacje

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora ds. Rozwoju i Promocji Gminy przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Rzgowa, na podstawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Rzgowie oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rzgów – wprowadzonego Zarządzeniem Nr 143/2016 Burmistrza Rzgowa z dnia 13 września 2016 roku (Regulamin naboru dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie (http://bip.rzgow.pl) oraz w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac 500 - lecia 22, 95 – 030 Rzgów).

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora ds. Rozwoju i Promocji Gminy zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w zakresie wskazanym w ogłoszeniu. O jej terminie kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Rzgowie - pok. 34 oraz telefonicznie pod nr 42 – 214 – 12 – 10 wew. 124. Informacji udziela: Katarzyna Berczak – Lato.

 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora ds. Rozwoju i Promocji Gminy będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie (http://bip.rzgow.pl) w zakładce „Menu podmiotowe” – „Nabór na wolne stanowiska pracy” oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac 500 - lecia 22, 95 – 030 Rzgów.


                                                                                        Burmistrz Rzgowa

                                                                                    /-/ Mateusz Kamiński


powrót...
Informacja wytworzona przez Katarzyna Berczak-Lato dnia 08.11.2017
Opublikowana przez Michał Sowa dnia 08.11.2017 15:54. Wygasa 31.12.2017 00:00. Odsłon 33527
Początek strony