Burmistrz Rzgowa ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Z

Załącznik
do Zarządzenia Nr 28 / 2018
Burmistrza Rzgowa
z dnia 15 marca 2018 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
KIEROWNIKA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ -
GMINNEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W RZGOWIE

 

Burmistrz Rzgowa
ogłasza konkurs na stanowisko
kierownika
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -
Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie
ul. Ogrodowa 11a; 95 – 030 Rzgów

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 
Kandydatem przystępującym do konkursu może być osoba, która:

 

1)       posiada wykształcenie wyższe;

2)       posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownikaSamodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie;

3)       posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;

4)       nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Oferty składane przez kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)       podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2)       dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą (w tym dyplom ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych – jeśli dotyczy, dokumenty potwierdzające staż pracy – świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż pracy np. zaświadczenia o zatrudnieniu);

Dokumenty powinny być składane w oryginalne albo w kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza;

3)       opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

4)       inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4 powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów;

5)       informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;

6)       oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych, w szczególności stanowiska kierownika podmiotu leczniczego;

7)       oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie.

 

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie. Na kopercie kandydat umieszcza:

- swoje imię i nazwisko,

- adres,

- numer telefonu kontaktowego,

- adnotację o treści:„Konkurs na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie”.

 

Oferty należy złożyć osobiście, lub przesłać drogą listowną na adres:

Urząd Miejski w Rzgowie

Plac 500 – lecia 22

95 – 030 Rzgów

do dnia 30 marca 2018 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Rzgowie). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane przez komisję konkursową. Oferty te zostaną zwrócone kandydatom bez otwierania kopert.

 

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie do dnia 13 kwietnia 2018r. O terminie i miejscu przeprowadzenia indywidualnej rozmowy z kandydatem, z podaniem godziny zgłoszenia się na rozmowę, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Podczas indywidualnej rozmowy kandydat jest zobowiązany do przedstawienia koncepcji funkcjonowania i rozwoju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie.

Komisja konkursowa będzie oceniała również wiedzę i umiejętności kandydata związane z zarządzaniem podmiotem leczniczym, w tym znajomość przepisów prawnych.

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie będą udostępnione w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac 500- lecia 22, 95 – 030 Rzgów, I piętro, pok. 34, w godzinach pracy tutejszej jednostki, tj.: poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.00 – 15.00; wtorek w godz. 9.00 – 17.00, na podstawie pisemnego wniosku.

 

                                                                                               Burmistrz Rzgowa

                                                                                                         /-/

                                                                                              Mateusz Kamiński


powrót...
Informacja wytworzona przez Mateusz Kamiński dnia 15.03.2018
Opublikowana przez Michał Sowa dnia 15.03.2018 12:53. Wygasa 15.07.2018 00:00. Odsłon 36736
Początek strony