Burmistrz Rzgowa ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Rzgowie

Załącznik do Zarządzenia Nr 210 / 2018
Burmistrza Rzgowa
z dnia 19 grudnia 2018 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
- AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO
 
Burmistrz Rzgowa
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze -
 
Audytora Wewnętrznego
……………………………………………
(nazwa stanowiska pracy)

 

w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac 500 – lecia 22, 95 – 030 Rzgów
……………………………………………
(nazwa i adres jednostki)

 

Data publikacji ogłoszenia: 19.12.2018 r.

Data ważności ogłoszenia: 14.01.2019 r.

 

I. Nazwa i adres jednostki:                         Urząd Miejski w Rzgowie,

                                                                     Plac 500 – lecia 22, 95 – 030 Rzgów

II. Nazwa stanowiska pracy:                       Audytor Wewnętrzny

 

               

III. Wymagania:

1.Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) nieposzlakowana opinia;

5) wykształcenie wyższe;

6) co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku Audytora Wewnętrznego;

7) kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.):

a) posiadanie jednego z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub

b) złożenie, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub

c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub

d) dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

       Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. d ustawy o finansach publicznych, uważa się
       udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:

  • ) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;
  • ) realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 508 z późn. zm.);
  • ) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 524 z późn. zm.);

8) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Audytora Wewnętrznego.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość regulacji prawnych w szczególności z zakresu:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.),

- prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

- przepisów oświatowych;

2) co najmniej 2 lata doświadczenia w prowadzeniu audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego;

3) umiejętność obsługi komputera, w tym pakietów biurowych w zakresie edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego (w tym MS Office) oraz obsługi urządzeń biurowych (urządzenie wielofunkcyjne, faks, itp.), systemu informacji prawnej;

4) umiejętność dobrej organizacji pracy, zarządzania informacją, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, odpowiedzialność, kreatywność, dyspozycyjność, komunikatywność, odporność na stres;

5) prawo jazdy kat. B;

6) gotowość podjęcia zatrudnienia w miesiącu: styczniu 2019 r.

 

Wymagania dodatkowe zostaną przez Komisję Konkursową zweryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Audytora Wewnętrznego będzie należało w szczególności:

1) prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Rzgowie i w jednostkach organizacyjnych Gminy Rzgów zgodnie z zasadami audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 506);

2) współpraca z organami i instytucjami kontrolnymi.

 

V. Warunki pracy na danym stanowisku:

1) miejsce pracy: Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 500 - lecia 22, 95-030 Rzgów – Gmina Rzgów.

Urząd Miejski w Rzgowie - budynek piętrowy, przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oferta pracy dostępna dla osób niepełnosprawnych;

2) wymiar czasu pracy: 1/4 etatu. Możliwość zadaniowego systemu czasu pracy;

3) rodzaj zatrudnienia: pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony lub nieokreślony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy;

4) rodzaj pracy: praca posiada charakter administracyjno – biurowy, polega na współpracy z innymi pracownikami Urzędu Miejskiego w Rzgowie i kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy Rzgów, praca na terenie Gminy Rzgów: w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie i w jednostkach organizacyjnych Gminy Rzgów;

5) stanowisko pracy wyposażone w sprzęt komputerowy, odpowiednie oświetlenie, biurko, szafy, telefon;

6) pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy.

 

VI.  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż  6%.

 

VII. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

2) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

3) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

4) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;

6) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Audytora Wewnętrznego (praca przy komputerze);

7) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na stanowisku Audytora Wewnętrznego (dyplomu ukończenia studiów wyższych, dokumentu/ów potwierdzającego/ych kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z pkt. III.1.7 ogłoszenia);

8) kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej trzyletni staż pracy - kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia np. zaświadczeń o zatrudnieniu lub kserokopie dokumentów potwierdzających wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku Audytora Wewnętrznego;

9) oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.

 

Oświadczenia, kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

Kserokopie dokumentów kandydat poświadcza za zgodność z oryginałem opatrując je własnoręcznym podpisem i datą.

 

VIII. Sposób, termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – Audytora Wewnętrznego”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2019 r. do godz. 15.00,

w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500 – lecia 22, 95 – 030 Rzgów,

lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 500 - lecia 22, 95 – 030 Rzgów.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Rzgowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Audytora Wewnętrznego przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Rzgowa, na podstawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Rzgowie oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rzgów – wprowadzonego Zarządzeniem Nr 143/2016 Burmistrza Rzgowa z dnia 13 września 2016 roku, zmienionego Zarządzeniem Nr 98 / 2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 18 lipca 2018 r. (Regulamin naboru dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie (http://bip.rzgow.pl) oraz w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac 500 - lecia 22, 95 – 030 Rzgów).

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Audytora Wewnętrznego zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w zakresie wskazanym w ogłoszeniu. O jej terminie kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Rzgowie - pok. 34 oraz telefonicznie pod nr 42 – 214 – 12 – 10, wew. 124. Informacji udziela: Katarzyna Berczak – Lato.

 

Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Audytora Wewnętrznego będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie (http://bip.rzgow.pl) w zakładce „Menu podmiotowe” – „Nabór na wolne stanowiska pracy” oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac 500 - lecia 22, 95 – 030 Rzgów.

 

                                                                                                            Burmistrz Rzgowa

                                                                                                           /-/ Mateusz Kamińskipowrót...
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Mateusz Kamiński dnia 19.12.2018
Opublikowana przez Michał Sowa dnia 19.12.2018 19:50. Wygasa 31.03.2019 00:00. Odsłon 38042
Wersja : 1 2 
Początek strony