Burmistrz Rzgowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 282/2019
Burmistrza Rzgowa
z dnia 20 września 2019 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
- PODINSPEKTORA DS. WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT

 

Burmistrz Rzgowa
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze
 
- podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat
………………………………………
(nazwa stanowiska pracy)
 
w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac 500 – lecia 22, 95 – 030 Rzgów
………………………………………
(nazwa i adres jednostki)


Data publikacji ogłoszenia: 20.09.2019 r.

Data ważności ogłoszenia: 09.10.2019 r.

 

 

I. Nazwa i adres jednostki:                         Urząd Miejski w Rzgowie

                                                                   Plac 500 – lecia 22, 95 – 030 Rzgów

II. Nazwa stanowiska pracy:                      podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat

 

III. Wymagania:

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) nieposzlakowana opinia;

5) co najmniej wykształcenie średnie - stosowne do opisu stanowiska i co najmniej 3 – letni staż pracy, lub

wykształcenie wyższe - stosowne do opisu stanowiska (preferowane kierunki w szczególności: prawo, administracja, ekonomia, finanse, rachunkowość).

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów wynikających z ustaw, rozporządzeń:

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393),

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.);

2) mile widziana znajomość programów komputerowych służących do wymiaru podatków lokalnych;

3) mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w jednostkach administracji publicznej;

4) umiejętność obsługi komputera, w tym pakietów biurowych w zakresie edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego (w tym MS Office) oraz obsługi urządzeń biurowych (urządzenie wielofunkcyjne, faks, itp.), systemu informacji prawnej;

5) umiejętność dobrej organizacji pracy, zarządzania informacją, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, odpowiedzialność, kreatywność, dyspozycyjność, komunikatywność, odporność na stres;

6) gotowość podjęcia zatrudnienia w miesiącu: październiku 2019 r.

 

Wymagania dodatkowe zostaną przez Komisję Konkursową zweryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na stanowisku podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat będzie należało w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków osób fizycznych pozostających w zakresie właściwości Gminy;

2) prowadzenie ewidencji podatników;

3) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym informacji podatkowych składanych organowi podatkowemu;

4) przygotowywanie projektów decyzji i innych aktów administracyjnych dotyczących wymiaru podatków oraz nadzorowanie terminowości ich doręczania podatnikom;

5) przygotowywanie projektów uchwał podatkowych;

6) prowadzenie rejestru podań o ulgi i zwolnienia z zobowiązań podatkowych;

7) wydawanie zaświadczeń w zakresie dochodu z gospodarstwa i o stanie zaległości lub o niezaleganiu i o pomocy publicznej lub de minimis oraz innych potwierdzających stan faktyczny lub prawny wydawanych w interesie publicznym oraz prowadzenie rejestru pobieranej opłaty skarbowej osób fizycznych;

8) opracowywanie projektów decyzji w sprawach zwolnień oraz ulg (umorzeń, rozłożeń na raty, odroczeń terminów płatności) zobowiązań podatkowych osób fizycznych oraz przygotowywanie materiałów, które są niezbędne do przygotowania decyzji przed jej podpisaniem przez Burmistrza;

9) organizowanie i przeprowadzanie kontroli u podatników;

10) prowadzenie rejestru przypisów i odpisów dla zobowiązań podatkowych osób fizycznych;

11) sporządzanie sprawozdań w zakresie ulg, zwolnień podatkowych i innych sprawozdań związanych z zajmowanym stanowiskiem oraz przygotowywanie danych niezbędnych do sprawozdań;

12) planowanie i realizacja budżetu w zakresie zadań wynikających z zakresu czynności;

13) współpraca z sołtysami - inkasentami podatków w zakresie wymiaru prowadzonych podatków oraz pomoc w rozliczaniu inkasentów w okresie nasilonego inkasa.

 

 

V. Warunki pracy na danym stanowisku:

1) miejsce pracy: Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 500 - lecia 22, 95-030 Rzgów.

Budynek piętrowy, przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Oferta pracy dostępna dla osób niepełnosprawnych;

2) wymiar czasu pracy: 1 etat - pełen wymiar czasu pracy.

Liczba godzin pracy w tygodniu: podstawowy system czasu pracy, tj. 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5 – dniowym tygodniu pracy w przyjętym jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym;

3) rodzaj zatrudnienia: pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony lub nieokreślony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy;

4) rodzaj pracy: praca posiada charakter administracyjno – biurowy, polega na ścisłej współpracy z innymi pracownikami i bezpośrednim kontakcie z interesantami;

5) stanowisko pracy wyposażone w sprzęt komputerowy, odpowiednie oświetlenie, biurko, szafy, telefon;

6) pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy.

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

 

 

VII. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

2) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

3) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

4) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;

6) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (w tym wykształcenie), wymagane do wykonywania pracy na stanowisku podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat (świadectwa ukończenia szkoły średniej / dyplomu ukończenia studiów wyższych);

7) kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3 – letni staż pracy - kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia np. zaświadczeń o zatrudnieniu (kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3 – letni staż pracy przedkładane obowiązkowo, jeżeli kandydat nie posiada wyższego wykształcenia);

8) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);

9) oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, których zakres jest szerszy aniżeli wynikający z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz innych przepisów szczególnych jeżeli znajdują zastosowanie w ramach prowadzonego naboru, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat, dla potrzeb realizacji ww. naboru zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1 ze zm.). Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.” – dotyczy kandydata, który w dokumentach aplikacyjnych składanych w związku z naborem kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze zawarł dane osobowe, których zakres jest szerszy aniżeli wynikający z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz innych przepisów szczególnych jeżeli znajdują zastosowanie w ramach prowadzonego naboru (tj. zakres jest szerszy niż wynika to z ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat).

 

Kwestionariusz osobowy kandydat składa na wzorze stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 282/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 20 września 2019 r.

Oświadczenia kandydat składa na wzorach stanowiących Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 282/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 20 września 2019 r.

Kwestionariusz osobowy, oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

Kserokopie dokumentów kandydat poświadcza za zgodność z oryginałem opatrując je własnoręcznym podpisem i datą.

 

Kandydat jest proszony również o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych podpisanego oświadczenia o otrzymaniu klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia Nr 282/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 20 września 2019 r.

 

 

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych, w tym co najmniej numeru telefonu kontaktowego z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2019 r. do godz. 15.00,

w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500 – lecia 22, 95 – 030 Rzgów,

lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 500 - lecia 22, 95 – 030 Rzgów.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Rzgowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Rzgowa, na podstawie Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Rzgowie oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rzgów – wprowadzonego Zarządzeniem Nr 239/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 18 lipca 2019 r. (Regulamin naboru dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie (bip.rzgow.pl) oraz w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac 500 - lecia 22, 95 – 030 Rzgów).

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w zakresie wskazanym w ogłoszeniu. O jej terminie kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Rzgowie - pok. nr 34 oraz telefonicznie pod nr 42 – 214 – 12 - 10. Informacji udziela: Katarzyna Berczak - Lato.

 

Informacja o wyniku naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac 500 - lecia 22, 95 – 030 Rzgów oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie (bip.rzgow.pl) w zakładce „Menu podmiotowe” – „Nabór na wolne stanowiska pracy”.

 

 

                                                                                                                 Z up. BURMISTRZA

                                                                                                               /-/ Małgorzata Rózga

                                                                                                             ZASTĘPCA BURMISTRZA

                                                                                                                        RZGOWA


powrót...
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Małgorzata Rózga dnia 20.09.2019
Opublikowana przez Rafał Woźniak dnia 20.09.2019 15:19. Wygasa 31.01.2020 23:59. Odsłon 37950
Wersja : 1 2 
Początek strony