Burmistrz Rzgowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 132 / 2018
Burmistrza Rzgowa
z dnia 14 września 2018 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA KANDYDATA NA STANOWISKO
DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RZGOWIE
 
Burmistrz Rzgowa
ogłasza konkurs
na kandydata na stanowisko
dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie.

 

 I.            Nazwa i adres samorządowej instytucji kultury:

               Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie

               ul. Rawska 8, 95 – 030 Rzgów.

II.           Wygania kwalifikacyjne kandydatów:

              1. Wymagania niezbędne:

1)    obywatelstwo polskie;
2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)    brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1458);
5)    wykształcenie wyższe;
6)    co najmniej 5 - letni staż pracy w co najmniej jednej z form organizacyjnych działalności kulturalnej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.), w tym co najmniej 3 - letni staż pracy w kierowaniu instytucją kultury;
7)    brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym (praca przy komputerze).

 

              2. Wymagania dodatkowe:

1)    znajomość przepisów wynikających z ustaw:
- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.),
- ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1160 ze zm.),
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.);
2)    wiedza z zakresu finansów publicznych, zamówień publicznych, Kodeksu Pracy, ochrony danych osobowych;
3)    znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych, w tym unijnych na realizację projektów kulturalnych;
4)    znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury;
5)    znajomość uwarunkowań i specyfiki kulturalno – społecznej Gminy Rzgów;
6)    doświadczenie we współpracy ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, klubami, kołami;
7)    znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym mile widziana;
8)    umiejętności menadżersko-organizacyjne;
9)    umiejętność obsługi komputera;
10)  dyspozycyjność;
11)  prawo jazdy kat. B;
12)  gotowość podjęcia zatrudnienia w miesiącu: listopadzie 2018 r.;
13)  przygotowanie w formie ustnej prezentacji koncepcji funkcjonowania i rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie z uwzględnieniem warunków organizacyjno – finansowych instytucji oraz zawierającej propozycję rozwoju nowych oraz istniejących form działalności.

 

Wymagania dodatkowe zostaną przez komisję konkursową zweryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przestawienia koncepcji funkcjonowania i rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie. Koncepcja ta powinna być przygotowana w oparciu o Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie i Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie. Komisja konkursowa będzie oceniała również wiedzę i umiejętności kandydata związane z zarządzaniem instytucją kultury, w tym znajomość przepisów prawa.

III.        Wymagane dokumenty:

1)    pisemny wniosek o przystąpienie do konkursu zawierający imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer tel. kandydata oraz zwięzłe umotywowanie zgłoszenia swojej kandydatury na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie;
2)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3)    oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
4)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
5)    oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wyłoniona do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego);
6)    oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1458);
7)   oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym (praca przy komputerze);
8)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na stanowisku dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie (dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczeń, certyfikatów ukończonych kursów, szkoleń);
9)    kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy - świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy, innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia np. zaświadczeń o zatrudnieniu;
10)    oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z konkursem na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1 ze zm.). Jednocześnie oświadczam, że zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie, zgoda została wyrażona przeze mnie dobrowolnie oraz zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.”;
11)    oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie.

 

Przez formalne kryteria (wymagania) wyboru kandydatów na stanowisko dyrektora rozumie się spełnienie przez kandydatów wymagań niezbędnych wskazanych w pkt. II.1. oraz złożenie dokumentów wskazanych w pkt. III w sposób opisany w pkt. III i V ogłoszenia.

 

              Pisemny wniosek o przystąpienie do konkursu, oświadczenia, kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata. Kwestionariusz osobowy, oświadczenia, klauzula informacyjna wraz z oświadczeniem - do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie (www.bip.rzgow.pl) oraz w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500 – lecia 22, 95 – 030 Rzgów.

              Kserokopie dokumentów kandydat poświadcza za zgodność z oryginałem opatrując je własnoręcznym podpisem i datą.

        IV. Warunki pracy na danym stanowisku:

Wymiar czasu pracy: 1 etat - pełen wymiar czasu pracy.
Stosunek pracy zostanie nawiązany na podstawie powołania na czas określony, na okres od trzech do siedmiu lat.

      V. Termin i miejsce składania wniosku o przystąpienie do konkursu oraz pozostałych wymaganych dokumentów (dokumenty aplikacyjne).

1. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego z dopiskiem:
„Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2018 r. do godz. 15.00, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500 – lecia 22, 95 – 030 Rzgów, lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 500 - lecia 22, 95 – 030 Rzgów (w przypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Rzgowie).
2. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Rzgowie po terminie wskazanym w pkt.V.1. nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

        VI.      Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków planuje się do dnia 24 października 2018 r.

 

       VII.   Informacja o sposobie zapoznania się kandydata z warunkami organizacyjno - finansowymi działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie.

              Dokumenty dotyczące warunków organizacyjno - finansowymi działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie będą udostępnione w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac 500 – lecia 22, 95 – 030 Rzgów, I piętro, pok. 34, w godzinach pracy tutejszej jednostki, tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.00 – 15.00; wtorek w godz. 9.00 – 17.00, na podstawie pisemnego wniosku.

 

       VIII.    Informacje dodatkowe.

1. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone w dwóch etapach:
I etap - sprawdzenie i ocena ofert pod względem formalnym (bez udziału kandydatów),
II etap – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.
2. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Rzgowa Zarządzeniem Nr 131 / 2018 z dnia 14 września 2018 r. Komisja Konkursowa działa na podstawie Regulaminu pracy Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie stanowiącego załącznik do ww. zarządzenia (Regulamin pracy Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie (www.bip.rzgow.pl) oraz w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac 500 - lecia 22, 95 – 030 Rzgów).
3. Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w zakresie wskazanym w ogłoszeniu. O jej terminie i miejscu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
4. Kandydat na rozmowę kwalifikacyjną zgłasza się z dokumentem tożsamości.
5. Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie (www.bip.rzgow.pl) w zakładce „Menu podmiotowe” – „Nabór na wolne stanowiska pracy”, na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac 500 - lecia 22, 95 – 030 Rzgów oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie.
6. Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Organizator przed powołaniem dyrektora zawiera z nim odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania. Umowa wchodzi w życie z dniem powołania dyrektora. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
7. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Rzgowie - pok. 34 oraz telefonicznie pod nr 42 – 214 – 12 – 10, wew. 124. Informacji udziela: Katarzyna Berczak – Lato.


                                                                                                              Burmistrz Rzgowa

                                                                                                           /-/ Mateusz Kamiński


Załączniki:
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie - scan
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie - pdf
Zarządzenie Nr 132/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie -
Zarządzenie Nr 132/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie -
Oświadczenia - pdf
Klauzula informacyjna wraz z oświadczeniem - pdf
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - doc
Informacja wytworzona przez Mateusz Kamiński dnia 14.09.2018
Opublikowana przez Michał Sowa dnia 14.09.2018. Wygasa 31.12.2018. Odsłon 36199
1